MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is de overlegpartner en een klankbord voor de directie over ontwikkeling, organisatie en beleid. De MR heeft instemmings- en adviesrecht volgens de WMS (Wet medezeggenschap op Scholen) d.d. 1 januari 2007.

Instemmingsrecht betekent dat de directeur akkoord moet krijgen van de MR voor bepaalde besluiten. Voor de personeelsgeleding is dat bijvoorbeeld het formatiebeleid of het beoordelingsbeleid voor personeel. Ouders hebben die bevoegdheid tot zaken die direct gevolgen hebben voor de leerlingen of ouders, zoals de vrijwillige ouderbijdrage en buitenschoolse activiteiten. Over andere zaken mag de MR advies uitbrengen, zoals bijvoorbeeld het financieel beleid of een belangrijke verbouwing van de school.

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden. Er zitten evenveel ouders als personeelsleden in de MR. De leden worden gekozen en hebben een zittingsperiode van drie jaar. De vastgestelde verslagen van de vergaderingen zijn openbaar en op te vragen bij de secretaris van de MR.

De MR vergadert zes keer per jaar volgens een vast rooster. Bij de vergadering is ook de schoolleiding aanwezig. Vergaderingen zijn in principe openbaar tenzij de MR anders aangeeft.

Voor alle scholen binnen ASG is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld.

Heeft u een vraag of opmerking voor de MR, mail dan naar: Juf Luciënne.