Onderwijs kwaliteit

Onderwijs

Wij bieden  een optimale ontwikkeling van elk kind op basis van zijn of haar mogelijkheden. We zorgen dat naast het leren van rekenen, taal, lezen en schrijven , de basisvaardigheden, ook aandacht besteed wordt aan sociale, emotionele, creatieve en motorische vaardigheden. Alle kinderen krijgen in ons onderwijsprogramma de basisstof aangeboden. Dat programma geeft aan wat per jaar, die week en die dag gedaan moet worden door alle kinderen (individueel, in groepen of klassikaal). De indeling, de organisatie en de lesstof staan beschreven in een groepsplan. Dat is de basis van ons handelen in de groep. We gebruiken  de Cito – en de methode gebonden toetsen om te monitoren of onze verwachtingen uitkomen of dat we doelen en aanpak moeten wijzigen. We werken met het Directe Instructie Model wat daarop aansluit. Op deze manier kunnen we rekening houden met verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, motivatie en interesse. We werken in drie niveaugroepen: de basisinstructiegroep, de verlengde instructiegroep en de plusgroep) . Op deze manier kunnen wij de kinderen het best op maat (individueel) bedienen. In de komende schooljaren zullen wij het maatwerk ook meer vormgeven in groep-doorbrekend werken. Het groep-doorbrekend werken biedt de leerling(en) nog meer kansen op het werken op niveau. In onze school is er uitgebreide zorg voor alle leerlingen.

 

We stellen hoge eisen en hebben hoge verwachtingen. We proberen leerlingen mede-eigenaar te laten worden van hun leerproces. De kinderen kunnen, met name in de bovenbouwgroepen, duidelijk hun leerwensen aangeven.

 

De uitgangspunten

• De leerling is het uitgangspunt van het onderwijs, wij zijn kindgericht, de ouders worden betrokken en worden geacht betrokken te zijn.

• De relatie tussen leerlingen en medewerkers is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Het onderwijs is dan ook niet af zonder de inbreng van de leerlingen we leren van elkaar en delen met elkaar.

• Betrokkenheid is een kernbegrip, initiatieven die bijdragen aan een gezamenlijk resultaat worden zeer gewaardeerd. Het nemen van verantwoordelijkheid wordt aangemoedigd.

• Er is nieuwsgierigheid naar het nieuwe met respect voor het bestaande.

• Er ligt rijkdom in verscheidenheid. Er is respect voor alle (sub)culturen, wereld- en levensbeschouwingen. We leren te kijken vanuit verschillende     perspectieven.

• De Tjasker is ruimdenkend, tolerant en veilig. Er wordt met plezier gewerkt.

De werkwijze:

• De Tjasker biedt onderwijs waarbij de kennis in samenhang wordt aangeboden.

• Er is een logische leerlijn en een doorgaande lijn die de ontwikkeling van peuter tot jong adolescent ondersteunt met veel aandacht voor creativiteit en expressie.

• Thema’s en projecten vinden plaats in interactie met de leefomgeving van het kind en groeien van de nabije natuur naar mondiale vraagstukken.

• Er is een grote mate van individuele vrijheid voor de werker om zich, naast het aanleren van noodzakelijke basiskennis en basisvaardigheden, te verbinden met en te verdiepen in onderwerpen van eigen keuze.

• De school slaagt erin de technologische mogelijkheden waar kinderen al jong vertrouwd mee raken, snel in het onderwijs in te passen.

De uitkomsten

• Zelfstandig denkende jong adolescent die zich kenmerken door eigenheid, creativiteit en solidariteit.

• Inzicht in eigen talenten en de wijze waarop deze verder ontwikkeld kunnen worden.

• Ruim voldoende kennis en vaardigheden om de eigen sociaal/ maatschappelijke rol te kunnen ontwikkelen.

•Kinderen kunnen van en met elkaar leren.

•Betrokkenheid bij sociaal/maatschappelijke en culturele thema’s met een internationale oriëntatie.

 

Wij dragen er zorg voor dat alle kinderen onze school verlaten met optimale resultaten en terugkijken op een mooie schooltijd.

 

Een ontwikkeling van beheersen en aansturing naar regisseren en zelfsturing.

Dit geldt zowel op schoolniveau als op groepsniveau als op leerling niveau. Vanuit gemeenschappelijke denk- en werkkaders worden doelen en ambities geformuleerd om het onderwijs beter te laten aansluiten op de onderwijsbehoefte  van iedere leerling. De onderwijsbehoefte van de leerling is het vertrekpunt. Goed onderwijs vraagt om goed en systematische analyse en het stellen van heldere doelen. Dit zijn voorwaarden om onderwijsprocessen te regisseren.